about_heb

מבוא

אתר האינטרנט "צד שני" אומנות הקרמיקה www.tzadsheni.co.il הנו אתר תדמיתי המשקף את מהות צד שני אומנות הקרמיקה .באתר ניתן לצפות בקטלוג מוצרים ובתכנים שיווקיים הקשורים לפעילותה של צד שני אומנות הקרמיקה (להלן: "האתר")


1. כללי:


א. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים המוצעים באתר, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא.
ב. "צד שני" רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
ג. על המשתמש/ת באתר חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי באתר ו/או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
ד. אין לעשות כל שימוש במאגרי נתונים של צד שני או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של "צד שני".
ה. המונח "תוכן", או "תכנים" מכיל בתוכו מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות, אך לא בלבד, תמונות, צילומים, איורים, הנפשה (animation), תרשימים, דמויות, הדמיות, סרטונים, תוכנות, קבצים, יישומים, סמלים וצלמית (icon).


2. זכויות יוצרים:

א. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים" צד שני" בלבד.
ב. אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של האתר, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג באתר, אלא אם ניתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש על ידיי "צד שני".
ג. אין להציג תכנים מהאתר, במלואם ו/או בחלקם, בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר, או פרוטוקול תקשורת. להסרת ספק, האמור לעיל חל אף על עריכה של התכנים כאמור, כך שהינם דומים לתכנים המפורסמים באתר.


3. הגבלת אחריות

א. מובהר בזה, כי צד שני לא תהא אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
ב. "צד שני" אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינלאומית בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
ג. מובהר, כי למרות שחלק משירותי האתר הינם קישוריות (Links) אל מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן אחרים, אין צד שני אחראית על השירותים ו/או המידע המסופקים ו/או המפורסמים ע"י אחרים.
ד. מובהר ומוסכם, כי הצבת קישוריות באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
ה. למרות "שצד שני" עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
ן. "צד שני" אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה תקין ורציף בכל עת.


4. הצהרות והתחייבות המשתמש


המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי האתר ו/או "צד שני" כדלקמן:
א. כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י "צד שני", ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, והוא מתחייב לשפות את החברה מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:
1. חדירה לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995.
2. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
ב. כי ישפה את "צד שני" מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי החברה ו/או האתר לצורך קבלת השירותים.